Civil Engineer

  • EJ23817
  • Visé
Solliciteren

Jouw talent hunter is Elke Janssens

Doelstelling

The Engineering Manager reports directly to the Project Manager. He is heading the design review team and is responsible for design activities on the project (civil & architectural, utilities, electrical building services, etc).

De Engineering Manager rapporteert rechtstreeks aan de Project Manager. Hij staat aan het hoofd van het ontwerpbeoordelingsteam en is verantwoordelijk voor ontwerpactiviteiten op het project (civiel & architectonisch, nutsvoorzieningen, elektrische bouwdiensten, enz.).

Voornaamste taken

- Manages communication with designers according to project communication procedure
- Organizes appropriate design documentation archive, including numbering, revisions, etc.
- Lead the interdisciplinary technical coordination in all Project areas to ensure technical quality, schedule and budget of the works and delivery products according to the Contract scope and KI technical specifications
- Ensure the Engineering design integrity in each Project area, ensuring the correct application of Contract requirements, KI technical specifications and corporate and Project procedures
- Lead technical meetings as PIDs, design, underground systems review
- Lead the coordination of the Engineering consistency analysis and designs optimization initiatives, as well as execution program acceleration initiatives
- Facilitate and expedite the Technical Clarifications and Waivers regarding engineering matters
- Providing engineering support in cost estimation and control
- Is responsible for given budget
- Providing engineering support for project compliance in terms of relevant regulations and permits
- Manages additional design work and changes using Site Instructions
- Manages the project interfaces, control and harmonization of all project WBS's during engineering phase
- Manages the Civil & Structural design
- Manages the Utility & Underground piping design
- Manages the Building utilities (fire, lighting, grounding...) design

- Beheert de communicatie met ontwerpers volgens de projectcommunicatieprocedure
- Organiseert het juiste ontwerpdocumentatiearchief, inclusief nummering, revisies, enz.
- Leiden van de interdisciplinaire technische coördinatie in alle projectgebieden om de technische kwaliteit, planning en budget van de werken en leveringsproducten te waarborgen volgens de contractomvang en ki technische specificaties
- Zorgen voor de integriteit van het engineeringontwerp in elk projectgebied, zorgen voor de juiste toepassing van contractvereisten, KI-technische specificaties en bedrijfs- en projectprocedures
- Leiden van technische vergaderingen als PID’s, ontwerp, ondergrondse systemen review
- Leiden van de coördinatie van de Engineering consistentie analyse en ontwerp optimalisatie initiatieven, evenals uitvoering programma versnelling initiatieven
- Faciliteren en versnellen van de technische verduidelijkingen en ontheffingen met betrekking tot technische zaken
- Het bieden van technische ondersteuning bij kostenraming en -controle
- Is verantwoordelijk voor een bepaald budget
- Het bieden van technische ondersteuning voor projectcompliance in termen van relevante regelgeving en vergunningen
- Beheert extra ontwerpwerk en wijzigingen met behulp van site-instructies
- Beheert de projectinterfaces, controle en harmonisatie van alle project-WBS’s tijdens de engineeringsfase
- Beheert het civiele & structurele ontwerp
- Beheert het Utility & Underground piping design
- Beheert de gebouwvoorzieningen (brand, verlichting, aarding…) ontwerp

Profiel

1. Major studies in technical or civil engineering
2. Experienced in the engineering management of large Capital Investment Projects
3. Good people management skills
4. Good negotiation skills
5. Good communication skills
6. Experience in Microsoft Office
7. Ability to actively resolve conflicts
8. Good English Language mastering (verbally & written)

Project location: Novi Marof/ Croatia

Wat bieden wij?