E&I ontwerper

  • VS23385
  • Olen
Solliciteren

Jouw talent hunter is Valérie Smolders

Doelstelling

Het uitvoeren van E&I (Elektriciteit & Instrumentatie) studies voor de verwezenlijking van industriële investeringsprojecten onder de instructie van een Project Manager

Voornaamste taken

- Voert de studie uit van projecten van middelgrote tot grote omvang en werkt mee aan de uitvoering van de studie van complexe projecten of m.b.t. nieuwe technologieën:
– Maakt de noodzakelijke E&I tekeningen en schema's voor de realisatie van een project op basis van algemene ontwerprichtlijnen, opgegeven door de hiërarchie
– Maakt basisberekeningen (bv. belastingniveaus van elektrische kabels)
– Neemt deel aan kostenramingen van projecten door o.a. deel te nemen aan besprekingen, informatie op te vragen en schattingen te maken
– Neemt deel aan besprekingen in het kader van risicoanalyses; adviseert betreffende de te nemen maatregelen en neemt de aangehaalde risico's op in de uiteindelijke schema's
– Kijkt de tekeningen, gemaakt door detailtekenaars en derden, na en controleert hierbij op technische fouten, de naleving van normen en interne standaarden
– Verzamelt en verstrekt de nodige informatie en/of adviezen d.m.v. besprekingen met interne of externe partners en brengt hiervan verslag uit

- Werkt mee aan de planning:
– Maakt inschattingen van doorlooptijden zodat de projectmanagers deze kan verwerken in de projectplanning
– Stelt een detail projectplanningen op in MS Project
– Stelt de project calculaties (binnen zijn discipline) op en legt deze voor aan de projectmanagers

- Neemt deel aan aankoopactiviteiten i.v.m. projecten van middelgrote tot grote omvang en/of complexe projecten:
– Maakt technische beschrijvingen op van benodigdheden in het kader van offerteaanvragen en verstrekt deze na goedkeuring aan leveranciers
– Levert voor aankoopdossiers, behandeld door de Projectmanager, de nodige informatie aan
– Voorziet de technische beschrijvingen van lastenboeken, Umicore voorschriften, normen en aanbevelingen waaraan de te leveren benodigdheden dienen te voldoen
– Controleert of de offertes voldoen aan de gestelde eisen, vergelijkt de offertes en formuleert voorstellen van bestelling aan de Projectmanager
– Voert besprekingen met leveranciers om de inhoud van hun offertes aan de prijsvraag te toetsen en om bepaalde punten te verduidelijken
– Maakt bestelteksten op voor het technische luik van de projecten
– Kijkt facturen na en legt ze ter goedkeuring voor aan de Projectmanager
– Neemt deel aan de evaluatie van aannemers en leveranciers.

- Neemt deel aan de realisatie van projecten van middelgrote tot grote omvang en/of complexe projecten:
– Stelt werfdossiers samen en bespreekt ze met de werfleiders
– Voorziet de leveranciers / aannemers van de nodige Umicore voorschriften, normen en aanbevelingen waaraan de te leveren goederen / diensten dienen te voldoen
– Biedt hulp bij het aanvatten van de werkzaamheden door uitleg te geven aan de aannemers met betrekking tot de tekeningen
– Onderhoudt contacten met leveranciers ten einde in de loop van de projecten pro-actief duidelijk te blijven maken wat precies van de leverancier verwacht wordt op vlak van levertermijnen en specificaties van wat geleverd dient te worden
– Onderhoudt contacten met aannemers en externe Engineering bureau's ten einde hen aan te sporen de planning te respecteren
– Ondersteunt de werfleiders bij de controle van de geleverde materialen en bij de technische opvolging van de werven met doel de geplande deadlines te respecteren en de correcte uitvoering van de bestelling volgens lastenboek en veiligheidsnormen te garanderen
– Controleert tijdens uitvoering van projecten de conformiteit tussen facturen en offerte
– Geeft technische adviezen (op vraag) aan de productie, onderhoud en aankoop
– Geeft opleiding aan onderhoudsmedewerkers met betrekking tot de installaties

- Geeft input bij het opstellen van bedrijfsnormen op vlak van E&I of maakt er een ‘draft'-versie van en draagt bij tot het continu verbeteren van de engineering processen

Profiel

- Beschikt over een basiskennis van de verschillende metallurgische processen en scheikunde om bij het zoeken naar technische oplossingen rekening te houden met metallurgische en chemische eigenschappen
- Heeft operationele kennis van de wettelijke reglementeringen die betrekking hebben op zijn discipline
- Beschikt over een grondige kennis op het vlak van elektriciteit en instrumentatie
- Kent de mogelijkheden van kantoorsoftware en is vaardig in het werken met gespecialiseerde software (vb. Eplan P8, en AutoCAD, CANECO)
- Bezit inzicht in risicoanalyse technieken
- Is vaardig in organiseren en synthetiseren en rapporteren (zowel mondeling als schriftelijk)
- Beschikt over analytisch denkvermogen om bij eventuele problemen de juiste oplossing te kiezen
- Is contactvaardig en kan objectief communiceren, argumenteren en overtuigen bij het werken in teamverband en bij contacten met leveranciers
- Kan zich inleven in de wensen van de interne klant en vertaalt deze in technische vraagstukken, en helpt deze op te lossen
- Kan discreet omgaan met confidentiële informatie i.v.m. nieuwe technische ontwikkelingen
- Beschikt over praktische talenkennis Engels om technische documenten te kunnen lezen en begrijpen en om technische gesprekken te kunnen voeren met leveranciers en aannemers, en heeft noties van Frans en Duits ten einde contacten met leveranciers te onderhouden

Wat bieden wij?