Veiligheidstoezichter

  • TG23631
  • Dessel
Solliciteren

Jouw talent hunter is Tinne Goris

Doelstelling

De functie biedt functionele ondersteuning aan de ploegleider en is verantwoordelijk voor het toezicht op en het laten naleven van de regels van de conventionele en nucleaire veiligheid binnen de installaties en op de terreinen, het uitvoeren en rapporteren van radiologische metingen, het aansturen van zowel intern als extern personeel voor, tijdens als na de uit te voeren werken en het voeren van werkbesprekingen als afgevaardigde van de dienst fysische controle met als doel de veiligheid voormens en milieu te garanderen.

Voornaamste taken

* Uitvoeren van vrijgave-, stralings-en besmettingsmetingen, interpreteren van de resultaten en veiligheidsoplossingen voorstellen, nemen van acties en sporadisch maatregelen opleggen aan de uitbater met als doel het bewaken van de stralings-en besmettingswaarden binnen de werkomgeving en nucleaire zones.
* Uitvoeren van dosis-en risico-inschattingen ter plaatse en het al dan niet vrijgeven van materialen, personen, losse en vaste structuren na het uitvoeren vandemetingen.
* Verantwoordelijk zijn voor de metingen, registratie en de interpretatie van de bekomen meetresultaten, werking en gebruik van meettoestellen.
* Verifiëren en analyseren van alarmen, storingen of problemen en ter plaatse de gepaste actie nemen.
* Op zoek gaan naar onveilige situaties, beoordelen van risico's en verantwoorden van de restrisico's op vlak van nucleaire en industriële veiligheid alsook het voorstellen en opleggen van acties ter bijsturing met als doel de uit te voeren werken in veilige omstandigheden te laten doorgaan.
* Opvolgen van uit te voeren werken en toezien op een correcte uitvoering hiervan.
* Radiologisch toezicht van transporten volgens de voorgeschreven normen en instructies en uitvoeren van metingen en rapporteren.
* Uitvoeren van veiligheidsrondgangen, controlerondgangen, routinematige besmettings-en stralingscontroles en het maken van stralings-en besmettingsmappingen, het afbakenen van onveilige zones en de opvolging en afhandeling van onveilige situaties ook buiten de stamtijden.
* Controleren en opvolgen van dosissen met als doel de wettelijk voorgeschreven limieten te bewake.
* Opnemen van de dagelijkse dosisopvolging van personen tewerkgesteld in de nucleaire zones.
* Laten nemen van neussnuiten, deze meten en hierover rapporteren.
* Beheren en controleren op het correct dragen van de voorgeschreven dosismeters.
* Mee opstellen van risico-en werkpostanalyses, Alara-studies enzovoort alsook beoordelen van en toezicht houden op de naleving hiervan met als doel de risico's te inventariseren en er de gepaste maatregelen tegenover te kunnen zetten om tot een veilige werkomgeving te komen.
* Bepaling van de te gebruiken CBM's en/of PBM'sen correct aan-en uitkleden van de operatoren.
* Meedenken over problemen en mogelijke oplossingen aanbrengen.
* Leiden of aansturen van werkpostanalyses.
* Invullen, checken, goedkeuren en opstarten van VGW's volgens de instructies met als doel afspraken vast te leggen voor de opstart van de werken en een veilige werkomgeving te garanderen.
* Toezicht houden en het laten naleven van de opgelegde voorschriften voor, tijdens en bij beëindiging van de werken.
* Evalueren en bijsturen van onveilige werksituaties en incidenten.
* Beëindigen van onveilige werken of bijkomende voorwaarden opleggen.
* Controleren op de juiste werking en het gebruik van de radiologische meetapparatuuren het oplossen van storingen met als doel een betrouwbare meting te garanderen.
* Dagelijks controleren van de atmosferische lozingsmonitoren en verwerken en rapporteren van de gegevens.
* Controleren van de efficiëntie van de meettoestellen.
* Uitvoeren van kleine herstellingen aan de persoonlijke besmettingsmonitor.
* Meewerken aan het voorkomingsbeleid en het sensibiliseren van collega's en externen met als doel de veiligheid binnen het bedrijf te garanderen en te verbeteren.
* Opstellen van ongewoon voorval en incidentmeldingen en geven van opleidingen zoals toolboxen, safety -en kick-off meetings
* Opnemen van een voorbeeldfunctie van waaruit collega's aangesproken worden op onveilig gedrag.
* (Mee)zoeken naar verbeteringen en oplossingen.
* Communiceren met alle betrokkenen, leidinggevenden, collega's, medewerkers in functie van problemen, incidenten, vragen, … (door onder meer het invullen en beheren van logboeken)met als doel de betrokkenen van de noodzakelijke informatie te voorzienzodat de correcte acties/beslissingen kunnen genomen worden.
* Opmaken van weekrapporten.
* Beheren van logboek VEM.

Profiel

– Diploma hoger secundair onderwijs
– Uitstekende kennis Nederlands
– 2 jaar ervaring met conventionele en nucleaire veiligheid
– 2 jaar ervaring met crisismanagement
– 2 jaar ervaring met noodplanorganisatie
– 2 jaar ervaring met technische installaties, procestechnieken, nucleaire technieken, veiligheidsreglementen,…

Wat bieden wij?